"ชัย โสภณ พ นิ ช" คั ม แบ ครับ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ "กรุงเทพ ประกันภัย" – ประชาชาติ[ad_1]

"ชัย โสภณ พ นิ ช" คั ม แบ ครับ ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ "กรุงเทพ ประกันภัย" มี ผล ตั้งแต่ วัน ที่ 9 พ.ย. 61 พร้อม อนุมัติ แต่งตั้ง "อภิสิทธิ์ อนันต นาถ รัตน" ขึ้น เป็น "ประธาน คณะ ผู้ บริหาร" มี ผล ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 หลัง "นาย พนัส ธีร วณิชย์ กุล" ครบ กำหนด เกษียณอายุ วัน ที่ 31 ธ.ค 61

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติ ธุรกิจ" รายงาน ว่า ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ ส่ง รายงาน แจ้ง กรรมการ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ถึง วาระ ที่ ประชุม ครั้ง ที่ 5/2561 เมื่อ วัน ที่ 9 พ.ย. 61 ได้ มี มติ จ่าย เงินปันผล ระหว่าง กาล ครั้ง ที่ 3 ของ ปี 2561 สำหรับ ผล ประกอบ การ ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ก.ค. -30 ก.ย. 61 และ ประกาศ แต่งตั้ง ประธาน กรรมการ แรก ประธาน คณะ ผู้ บริหาร ดัง า ย ชื่อ ต่อ ไป นี้


1. ให้ จ่าย เงินปันผล ระหว่าง กาล ครั้ง ที่ 3 ของ ปี 2561 สำหรับ ผล ประกอบ การ ตั้งแต่ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วัน ที่ 30 กันยายน 2561 แก่ ผู้ ถือ หุ้น ใน อัตรา หุ้น ละ 3 บาท โดย จ่าย จาก กำไร สุทธิ ของ บริษัท ฯ

2. กำหนด ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ที่ มี สิทธิ รับ เงินปันผล ใน วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)

3. กำหนด จ่าย เงินปันผล ใน วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 โจ ย การ ส่ง เช็ ก ให้ แก่ ผู้ ถือ หุ้น ทาง ไปรษณีย์ ลง ทะเบียน หรือ โอน เงิน เข้า บัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร ตาม ที่ ผู้ ถือ หุ้น แจ้ง ความ ประสงค์ ไว้

4. แต่งตั้ง นาย ชัย โสภณ พ นิ ช เข้า ดำรง ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ แทน นาย กอง เอก เปล่ง ศักดิ์ ประกาศ เภสัช ซึ่ง ลา ออก จาก ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ โดย มี ผล ตั้งแต่ วัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้น ไป ทั้งนี้ นาย กอง เอก ยัง คง ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ และ ประธาน คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ต่อ ไป

5. รับ ทราบ การ ครบ กำหนด เกษียณอายุ ของ นาย พนัส ธีร วณิชย์ กุล ประธาน คณะ ผู้ บริหาร โดย มี ผล ใน วัน ที่ 31 ธันวา ม ม 2561 ทั้งนี้ นาย พนัส ยัง คง ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการ ธร ร มา ภิ บาล ต่อ ไป

6. อนุมัติ แต่งตั้ง นาย อภิสิทธิ์ อนันต นาถ รัตน จาก เดิม ที่ ดำรง ตำแหน่ง ผู้ อำนวย การ ใหญ่ ให้ เข้า มา ดำรง ตำแหน่ง ประธาน คณะ ผู้ บริหาร โดย มี ผล ตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้น ไป

[ad_2]

Source link